Categories
Преподаватели

Оценки и точки в Мудъл

Платформата Мудъл позволява гъвкавост относно оценяването на тестови материали. В този урок ще изясним две понятия. които имат привидно сходно значение.


В системата има две понятия. които се дефинират на различен принцип и имат различно значение относно крайния резултат на един тест. Става въпрос за “точки” и “оценки”. За да обясним смисъла на двете, нека погледнем тази извадка от обобщение на тестови резултати:

Точките са индивидуална “тежест”, с която всеки въпрос допринася към крайния резултат т.е. от тест с 4 въпроса, първите два въпроса могат да имат тежест от по 33, а последните два – по 17. Също така е важно да се отбележи, че сумата на максимални точки към тест не е задължително 100 – определя се на автоматичен принцип от Мудъл. Когато бъде създаден тест и бъдат избрани въпросите. които ще го изграждат, можем на ръка да променим кой въпрос каква част от оценката допринася, т.е. колко точки ще бъдат възнаградени за правилен отговор.

Редактиране на точки

На горната картинка сме подчертали в червено полетата, където можем да редактираме количеството точки, които всеки въпрос дава, а в зелено отгоре е подчертано общото количество точки, което Мудъл автоматично е изчислил спрямо на червените полета.

Оценките са крайният резултат, който описва показаните знания на студент относно поставено задание. Те се изчисляват на няколко принципа:
1. Могат да бъдат изчислени автоматично от Мудъл, базирано на максималните налични точки към даден тест и точките, които конкретен студент е успял да събере.
2. Могат да бъдат внасяни на ръка към всяко задание, както и могат да бъдат редактирани на ръка гореспоменатите автоматични оценки.